REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

&1

Biblioteka Publiczna w Tłuszczu jako centralna placówka gminnej sieci bibliotek publicznych, zwana dalej w regulaminie Biblioteką działa na podstawie:

– Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),

– Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

– Statutu Biblioteki z dnia 20.02.2008 roku, będącego załącznikiem nr 4 do Uchwały nr XII/160/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20.02.2008 roku „aktu o podziale samorządowej instytucji kultury” Centrum Kultury i utworzeniu Centrum Kultury w Tłuszczu i Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

&2

Siedzibą Biblioteki Publicznej w Tłuszczu jest budynek usytuowany przy ul. T. Kościuszki 7.

&3

Regulamin organizacyjny Biblioteki zwany dalej regulaminem określa strukturę organizacyjną, zakres działania i ogólne zasady funkcjonowania.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

&4

1.Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Tłuszcz, który jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.

2.Dyrektor zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny

za całokształt pracy Biblioteki i właściwe funkcjonowanie placówek bibliotecznych w Gminie Tłuszcz.

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.Działalności podstawowej:

a)komórka Udostępniania Zbiorów w skład, której wchodzą samodzielne stanowiska pracy:

* wypożyczalnia dla dorosłych,

*wypożyczalnia dla Dzieci,

*czytelnia

b)komórka Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

c)Filie biblioteczne w : Chrzęsnem, Jasienicy, Jarzębiej Łące, Kozłach, Kurach, Miąsem, Mokrej Wsi, Postoliskach.

2.Działalności administracyjnej:

Komórka Administracji i Obsługi w tym:

-Główny Księgowy, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności finansowej i spraw kadrowo- płacowych,

-sprzątaczka

Rozdział III
Zakres zadań Biblioteki

&5

1.Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy dogodnego dostępu do bezpłatnego Internetu, materiałów bibliotecznych i ich udostępnianie

2.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

3.Popularyzowanie książki, czytelnictwa i historii regionu.

4.Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.

5.Współdziałanie z bibliotekami , instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Zakres działania pracowników

&6

1.Dyrektor odpowiada za :

a) politykę kadrową

b) plan pracy

c) gospodarkę finansową,

d) powierzony majątek

2. Księgowy/specjalista d.s. kadrowo-płacowych

Do czynności wykonywanych na stanowisku księgowego należy:

–        prowadzenie rachunkowości biblioteki

–        sporządzanie prawidłowych i terminowych planów i sprawozdań finansowych

–        analiza wydatków w stosunku do posiadanych środków finansowych

–        sporządzanie przelewów na podstawie rachunków i ich realizacja

–        kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

–        prowadzenie kart analitycznych przychodów i rozchodów

–        prowadzenie spraw kadrowych

–        wydawanie delegacji służbowych

–        prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników.

–        sporządzanie list płac

–        ewidencja wypłat zasiłków rodzinnych, chorobowych ,opiekuńczych itp., na kartach zasiłkowych ZUS.

–        nadzór i kontrola nad drukami ścisłego zarachowania i pracą kasy

3. Kasjer ponosi odpowiedzialność za:

– prowadzenie gospodarki obsługi kasowej

– bieżące prowadzenie raportów kasowych

– prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

4. Bibliotekarz d/s gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych

Do czynności wykonywanych na stanowisku d/s gromadzenia i opracowania zbiorów należy: w zakresie gromadzenia:

– uzupełnianie zbiorów biblioteki drogą zakupu z księgarń i innych źródeł

– zorganizowanie i prowadzenie warsztatu pracy w postaci dezyderatów, katalogu centralnego i innych materiałów służących do właściwego doboru księgozbioru w zakresie opracowania:

– klasyfikacja wszystkich książek zakupionych

– katalogowanie wszystkich nowości

– inwentaryzacja zbiorów

– przysposobienie techniczne nowości wydawniczych

– prowadzenie dokumentacji przybytków i ubytków zbiorów Biblioteki Głównej

– selekcja zbiorów oraz prowadzenie księgi ubytków

5. Bibliotekarze obsługujący Wypożyczalnię dla dorosłych, Wypożyczalnię dla dzieci i Czytelnię

Pracownicy w/w wypożyczalni ponoszą odpowiedzialność za wykonanie zadań objętych zakresem działania, oraz ponoszą współodpowiedzialność materialną zdeklarowaną przy podpisywaniu umowy o pracę.

Do zadań w/w pracowników należy:

–     organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia

–     rejestracja czytelników

–     udostępnianie zbiorów w wypożyczalni

–     organizowanie upowszechniania czytelnictwa

–     prowadzenie dziennika statystycznego w ramach wypożyczalni oraz czytelni, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych i rocznych

–     postępowanie o zwrot książek od czytelników i pobieranie opłat regulaminowych zgodnie z przepisami finansowymi

–     bieżąca ewidencja i konserwacja zbiorów

–     zbieranie dezyderatów od czytelników

–     przysposabianie techniczne zbiorów

–     wycofywanie książek wg. zaleceń komisji d/s. selekcji zbiorów

–     przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

–     prowadzenie działalności informacyjnej, przyjmowanie kwerend telefonicznych

–      współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, instytucjami kulturalno – oświatowymi.

–      prowadzenie akcesji czasopism

–      troska o estetykę i wystrój pomieszczeń

6. Sprzątaczka obsługująca Bibliotekę Główną

Do czynności wykonywanych na w/w stanowisku należy utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach Biblioteki Głównej

7. Kierownicy Filii bibliotecznych

Pracą poszczególnych Filii kierują Kierownicy – Bibliotekarze, którzy odpowiadają przed Dyrektorem Biblioteki za powierzony majątek, właściwą organizację pracy, należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania oraz ponoszą odpowiedzialność materialną zdeklarowaną przy podpisywaniu umowy o pracę.

Do podstawowych zadań kierującego pracą Filii należy:

–         organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia

–         współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi

–         zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami

–         przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania

Ponadto do zadań kierującego Filią należy:

–        zbieranie i opiniowanie dezyderatów od czytelników

–        przysposabianie techniczne zbiorów

–        prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru

–        prowadzenie katalogów i ich porządkowanie

–        inwentaryzacja i częściowe opracowanie zbiorów

–        rejestracja czytelników

–        udostępnianie zbiorów na miejscu

–       organizowanie i upowszechnianie czytelnictwa

–        prowadzenie dziennika statystycznego w ramach czytelni oraz wypożyczalni, sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań statystycznych

–        postępowanie o zwrot książek od czytelników i pobieranie opłat zgodnie z przepisami finansowymi

–        bieżąca ewidencja i konserwacja zbiorów

–        prowadzenie katalogów i ich porządkowanie

–        wycofywanie książek wg. zaleceń komisji ds. selekcji zbiorów

–        przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

–        troska o estetykę i wystrój pomieszczeń

Rozdział IV

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

&7

  1. Sprawy o charakterze wewnętrznym dotyczące pracy w Bibliotece regulowane są w drodze zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Biblioteki.
  2. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Biblioteki zawierają zakresy czynności tych pracowników.