Statut Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 


Statut Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Statut określą przedmiot i zakres działań Biblioteki Publicznej zwanej dalej „Biblioteką” oraz, jej organizację, organy zarządzające i nadzorujące.

2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą na podstawie niniejszego statutu i przepisów szczegółowych.

§2

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Tłuszcz a terenem działania gmina Tłuszcz.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu, z adresem siedziby oraz do oznaczenia księgozbioru pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu w otoku i adresem siedziby po środku.

§3

 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka może korzystać z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz innych instytucji kultury.

II. Cele i zadania Biblioteki jako gminnej instytucji kultury

§4

Celem Biblioteki jest, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwijanie             i upowszechnianie kultury

§5

Do podstawowych zadań biblioteki należy edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,                                      a w szczególności:

1)     gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)     udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrze dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3)     prowadzenie działalności informacyjno bibliotecznej,

4)     popularyzacja książki i czytelnictwa,

5)     współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6)     wdrażanie nowych form i metod pracy bibliotecznej:

§6

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska gminy Tłuszcz i instytucji działających na jej terenie.

III.  Organy Biblioteki i jej organizacja

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Tłuszcz, która uchwałą określa jej nazwę, rodzaj,  siedzibę          i przedmiot działania.
 2. Rada Miejska może dokonać połączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji Biblioteki w drodze uchwały.

§8

1. Organem nadzorującym Bibliotekę jest Burmistrz Tłuszcza.

2. Burmistrz:

– zatrudnia Dyrektora Biblioteki,

– zatwierdza Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

3. Burmistrz sprawuje nadzór nad biblioteką jako jednostką budżetową oraz ustala wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki.

§9

 1. Dyrektor Biblioteki zarządza placówką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.
 2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Gminy.  Bezpośrednim przełożonym Kierownika Filii jest Dyrektor Biblioteki,
 3. Pracownika Biblioteki zatrudnia lub zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 4. Wynagrodzenie miesięczne dla pracowników Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki.
 5. Główny Księgowy i Kierownik Filii działają w ramach kompetencji określonych Regulaminem Organizacyjnym i udzielonych przez Dyrektora Biblioteki upoważnień ponosząc przed nim  odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich  skutki.
 6. Wykonując wyznaczone zadanie Dyrektor Biblioteki zapewnia również kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z bieżących potrzeb oraz sprawuje kontrolę wewnętrzna, w zakresie nadzorowanych spraw.

§10

Dyrektor Biblioteki składa półroczne sprawozdanie z działalności Biblioteki Burmistrzowi

§11

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie czytelnie oddziały dla dzieci filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

IV. Gospodarka finansowa biblioteki

§13

 1. Podstawą gospodarki finansowej  Biblioteki jest Plan Działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji Gminy Tłuszcz.
 2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 3. Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu przepisu Art. 2 i art. 4 ustawy o ochronie dóbr kultury, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy Tłuszcz, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 4. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania
 5. Roczne sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

§14

Dyrektor Biblioteki zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Przepisy końcowe

§15

Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu, do gminnego rejestru instytucji kultury.

§ 16

Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wymogom określonym przez Ministra właśc. ds. kultury.

§17

 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w drodze uchwały.
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.